Roman Šebrle pøevzal 25. srpna v Aténách pøi slavnostním vyhlášení výsledkù olympijského desetiboje zlatou medaili za vítìzství v soutìži.