Umění sebekontroly

Zpět na články
Kategorie: Vrcholový sport

Naučit se zvládat své emoce, pocity a kontrolovat reakce nás může dostat na vyšší úroveň. Jak ve sportu, tak v běžném životě. Mnozí z nás touží po slávě, úspěchu nebo si přejeme dosáhnout své vysněné cíle a cítit se spokojeně.

Nenechat se ovládat svými pocity, ale mít je pod kontrolou a umět je využít ve svůj prospěch, je jako zajistit si vstupenku do VIP klubu. Je to způsob, který vítězové a výjimeční lidé používají každý den. Nejedná se o to naučit se své emoce a reakce potlačovat, ale zvládat je, nebo ještě lépe – umět je řídit. Úspěšní lidé si tuto dovednost osvojili. Nikdo se nenarodí s perfektní schopností to umět, ale většinou si ji v průběhu života vytrénují

Co je to sebekontrola?

Je to schopnost odložit uspokojení svých potřeb na později, odolnost vůči unáhlenému jednaní, zvládaní emocí a upřednostnění racionální volby před potěšením. Umění ovládat se, řídit své chování a mít pod kontrolou své jednaní. Tato forma seberegulace zahrnuje vlastnosti jako sebeuvědomění, sebehodnocení, sebekritika, sebevědomí a vůle.
Pro člověka jsou tyto vlastnosti velice důležité. Ovlivňují kvalitu života, podílí se na úspěchu a formují naši osobnost. Pokud se podíváme na sportovce, nebo vy sami jste sportovec, určitě vás napadlo, jak moc tyto vlastnosti ovlivňují sportovní výkon

Autoregulace

Kontrola vlastního jednání je forma autoregulace, kdy pomocí vůle dokážeme řídit své chovaní a vědomě usilujeme o dosažení cílů. Zkusme si představit, jaké by to bylo, kdybychom neregulovali své emoce či motivaci a nechali všemu volný průběh. Myslím, že mnohé situace by nám způsobily nemalé problémy, některých kroků bychom hořce litovali, přišli bychom možná o peníze, postavení, rodinu, přátele atd.
Naštěstí každý z nás dokáže své chování do určité míry usměrňovat a řídit. Někdo to umí lépe, někdo je impulzivnější a tuto schopnost ovládá hůře. Dobrá zpráva je, že každý člověk se tuto dovednost může naučit a přijmout ji za svou. Nemyslím tím, aby se z lidí staly stroje bez emocí a vlastních názorů. Jde o to, abychom dokázali omezit nezdary, emoční propady, unáhlené kroky vedoucí ke zbytečným neúspěchům a celkově se naučili lépe vnímat a řídit svůj vnitřní svět. Pokud to dokážeme, dostaneme se na výsluní a získáme to, po čem toužíme.

Sebekontrola je skvělý nástroj, který je nutné se naučit k dosažení dlouhodobých cílů, případně ho dostatečně posílit. V případě nezdaru a neúspěchu je přirozené, že pociťujeme hněv, vztek a často se cítíme frustrovaní. Jestliže však dokážeme zvládat emoce, brzy se v napjaté situaci opět zklidníme a zaměříme pozornost tam, kam potřebujeme, zůstaneme motivovaní směrem k cílům.
Bez schopnosti autoregulace jen sotva náročných met dosáhneme. Náš úspěch přímo závisí na tom, nakolik se dokážeme ovládat a jak moc dokážeme řídit své chovaní. Cesta k úspěchu bývá dlouhá a málokdy snadná. To ale neznamená, že na této cestě nás čekají jen problémy a překážky. Spíše je považujme za výzvy, které představují zkouškou na cestě až na samý vrchol.

Můžeme sebejistě kráčet a dojít vysoko, pokud však chceme být nejlepší a zvládnout ty nejvyšší cíle, je nutné nejdříve zvládnou sebe samého, řídit své myšlení a jednaní. Mít nad sebou kontrolu a regulovat v sobě to, co je v daném okamžiku potřebné. Věřit si, nepochybovat o sobě a být sobě samému nejlepším rádcem a přítelem.
Jakmile zvládneme náš vnitřní svět a sebedisciplína nám bude vlastní, můžeme se zaměřit na vnější cíle. Bezpochyby jich pak dosáhneme a budeme úspěšní. Abychom tyto cíle naplnili, je důležité si ujasnit, co chceme.

Cíl si můžeme přesně definovat pomocí otázky: Čeho chci konkrétně dosáhnout za půl roku? A dále jej můžeme rozvíjet pomocí dalších dotazů: Jaké cesty vedou k cíli? Co mi k dosažení cíle může překazit nebo mne zbrzdit? Na čem potřebuji nejvíce pracovat? Co jsou mé silné a slabé stránky? Co nového pro dosažení cíle využiji?
Když máme úplně jasno, co chceme, a známe základní postupy, jak toho dosáhnout, pak záleží jen na naší sebekontrole a sebedisciplíně. Není to jednoduché, ale stojí to za to. Kdo z nás by nechtěl být v něčem nejlepší, kdo by nechtěl dosáhnout úspěchu nebo si splnit své cíle?
Bez zkoušek, prohry, bolesti a schopnosti sebekontroly to není možné. Někteří úspěšní lidé mají schopnost autoregulace vyšší, jiným trvá déle, než si ji osvojí. Zaleží vždy na nás, jak moc to chceme a co jsme ochotni udělat pro osvojení si těchto klíčových dovedností.
Důležité je uvědomit si fakt, že čím jsme nervóznější, o to hůře dosáhneme kontroly vlastního jednání a podléháme unáhleným a neefektivním krokům.

Změna chovaní a jednání pod vlivem erupce emocí nám většinou přinese jen zklamání. Abychom se naučili sebekontrole, je potřeba umět zklidnit tělo a hlavně mysl.

TEST SEBEKONTROLY

Položte si následující otázky a odpovězte na ně: ANO, nebo NE.

Umím ve stresových situacích jednat s rozvahou?
Když mne něco/někdo rozčílí, dokážu se nad to povznést?
Mám své emoce pod kontrolou v náročných situacích?
Jsem trpělivý/á?
Podávám pod tlakem lepší výkony?
Dokážu kontrolovat negativní myšlenky?
Dokážu se po neúspěchu rychle vzpamatovat?
Vím, jak uvolnit napětí a tlak?
Dokážu se ve stresu soustředit?
Pokud něco někomu řeknu, většinou toho už nelituji?
Když není po mém, dokáži udržet své reakce na uzdě?

Pokud převládají záporné odpovědi, nemáte své emoce dostatečně pod kontrolou a vaše rekce mohou snižovat výkon nebo negativně ovlivňovat jakékoliv životní situace. V tomto případě je dobré zaměřit se na zlepšení schopnosti sebekontroly se svým koučem. Pokud převládají kladné odpovědi, emoce zvládáte a sebekontrola vám nedělá problémy.

KROKY KE ZLEPŠENÍ SEBEKONTROLY

1. Umět se kdykoliv zklidnit.
2. Umět se soustředit se na své nitro a vnímat ho.
3. Umět být v přítomném okamžiku a vnímat, co právě dělám.
4. Naučit se vnímat své emoce a efektivně s nimi pracovat.
5. Umět pomocí vůle regulovat své pocity.
6. Umět ovládat své chovaní a jednaní.
7. Vyhodnocovat situace bez unáhleného jednaní.
8. Mít sebedisciplínu a vytrvalost.
9. Schopnost přijímat neúspěch a kritiku.

Zdroj: Časopis Golf. Autor: Andrea Změlíková (5/2017, str. 38-39)